1. Algemeen

1.1 Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, deze verordening heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht geworden. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). RB Stoffering B.V. voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe RB Stoffering B.V. omgaat met uw gegevens.

1.2 Versie
RB Stoffering B.V. privacy beleid versie 2.0 van 12 september 2020.

1.3 Versie historie en wijzigingen
2.0 betreft de definitieve versie.

1.4 Versiebeheer
Het beheer van dit privacy beleid berust bij Webdexter in opdracht van RB Stoffering B.V.

1.5 Rechten en vrijwaring
RB Stoffering B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen in lijn met de eisen die de AVG stelt. RB Stoffering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing daarvan zonder enige vorm van toestemming door Webdexter.

1.6 Copyright
© Webdexter
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van dit document zonder toestemming is niet toegestaan. Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar copyright en hiertegen juridische stappen ondernemen.

1.7 Merkbescherming
Het privacy beleid in deze vorm is een product van het merk WebdexterWebdexter is een beschermd merk en ingeschreven in het register van Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (Inschrijf nummer.: 0916539 Depot nummer.: 1243363). Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar merkenrecht.

2. Privacy beleid algemeen

2.1 Over ons privacy beleid
RB Stoffering B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke RB Stoffering B.V. aanbiedt. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door RB Stoffering B.V. worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

3. Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

3.1 E-commerce software op RBstoffering.nl
Onze e-commerce software is gebouwd in het open source platform van WordPress. De gegevens die u via ons e- commerce platform aan ons beschikbaar stelt zullen slechts gebruikt worden voor dat doel waarvoor u het beschikbaar heeft gesteld. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een database op een webserver bij het datacenter BiT in Ede. Dit datacenter heeft alleen (beperkte) toegang tot uw gegevens wanneer toegang nodig is om ondersteuning te bieden bij technische klachten.

Indien RB Stoffering B.V. onderhoud laat uitvoeren en/of een storing laat verhelpen door een derde partij zal dit gebeuren na dat er een verwerkersovereenkomst is opgesteld waarmee RB Stoffering B.V. uw gegevens beschermt tegenover een door RB Stoffering B.V. ingehuurde derde partij.

3.2 Hosting en e-mail diensten
De website van RB Stoffering B.V. maakt, via een tussenpersoon (Webdexter), gebruik van de diensten aangeboden door het datacenter van BiT in Ede. Alle bevestigingsmails die u ontvangt via RB Stoffering B.V. en alle webformulieren welke u ontvangt worden verzonden via de servers van BiT in Ede. BiT en/of onze tussenpersoon Webdexter zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. RB Stoffering B.V. maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings.

RB Stoffering B.V. stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten.

3.3 Payment processors
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in de e-commerce omgeving maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Er is tussen Mollie en RB Stoffering B.V. geen verwerkersovereenkomst overeengekomen. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid, deze gegevens deelt u met Mollie buiten de website van RB Stoffering B.V. om. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

3.4 Beoordelingen, reviews en/of recensies over RBstoffering.nl
RB Stoffering B.V. biedt de mogelijk een recensie te plaatsen op het platform van Stichting Webwinkelkeur. De gegevens die u hier beschikbaar stelt, stelt u rechtstreeks ter beschikking aan Stichting Webwinkelkeur. RB Stoffering B.V. staat los van de eventuele verwerking door Stichting Webwinkelkeur. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van het privacy statement in gebruik bij Stichting Webwinkelkeur.

3.5 Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij RB Stoffering B.V. plaatst is het de taak van RB Stoffering B.V. om uw pakket bij u te laten bezorgen. RB Stoffering B.V. maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Indien u niet wenst dat uw gegevens gedeeld worden met PostNL kunt u ervoor kiezen de bestelling in onze winkel af te halen (uitsluitend op afspraak).

3.6 Facturatie en boekhouding
RB Stoffering B.V. stelt in principe geen persoonsgegevens beschikbaar aan haar boekhouder. De internet factuur, bij een online order, zal te naam gesteld zijn en mogelijk in de boekhouding verwerkt worden.

3.7 Camerabewaking
In het bedrijfspand waar RB Stoffering B.V. is gevestigd wordt gebruikgemaakt van 24×7 camerabewaking. De beelden worden opgeslagen voor de duur van 7 dagen, dit monitoringsysteem staat in een met alarm beveiligde ruimte. De beelden worden slechts gebruikt in het geval van calamiteiten of op het verzoek van de autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn. De beelden worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan waarvoor deze bedoeld zijn.

3.8 Contactformulieren
Wanneer u op RBstoffering.nl gebruik maakt van een contactformulier worden de gegevens versleuteld aan ons verzonden. Opslag gebeurt op 256-bit AES versleutelde computersystemen welke in gebruik zijn bij RB Stoffering B.V.. De aan RB Stoffering B.V. verstrekte gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor u deze aan RB Stoffering B.V. heeft verstrekt.

Voor meer informatie over het SSL-certificaat dat is uitgegeven aan RB Stoffering B.V. kunt u klikken op het slotje voor het www adres.

4. Doel van de verwerking

4.1 Algemeen doel van de verwerking door RB Stoffering B.V.
RB Stoffering B.V. gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. RB Stoffering B.V. gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en RB Stoffering B.V. gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt RB Stoffering B.V. hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en RB Stoffering B.V. of een eed of wettelijke verplichting.

4.2 Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van RB Stoffering B.V. worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

4.3 Medewerking aan fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan RB Stoffering B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is RB Stoffering B.V. gedwongen uw gegevens te delen, echter zal RB Stoffering B.V. zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt zich daartegen verzetten.

4.4 Bewaartermijnen
RB Stoffering B.V. bewaart uw gegevens zolang u klant van RB Stoffering B.V. bent. Dit betekent dat RB Stoffering B.V. uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van RB Stoffering B.V. gebruik wilt maken. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dient RB Stoffering B.V. onder andere facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal RB Stoffering B.V. voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van RB Stoffering B.V. hebben echter beperkt toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die RB Stoffering B.V. naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

4.5 Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens RB Stoffering B.V. worden verwerkt. RB Stoffering B.V. legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt RB Stoffering B.V. om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e- mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal RB Stoffering B.V. u vragen zich te legitimeren. RB Stoffering B.V. houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert RB Stoffering B.V. geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft ten alle tijde het recht op gegevenswissing van uw gegevens, een onderbouwing hiervoor is niet nodig. Wanneer u dit verzoek indiend bij RB Stoffering B.V. zal dit te allen tijde worden gehonoreerd.

4.5.1 Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die RB Stoffering B.V. (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van RB Stoffering B.V. voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.5.2 Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die RB Stoffering B.V. (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van RB Stoffering B.V. voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt RB Stoffering B.V. u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.5.3 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die RB Stoffering B.V. (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
de contactpersoon van RB Stoffering B.V. voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt RB Stoffering B.V. u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer zullen worden verwerkt.

4.5.4 Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die RB Stoffering B.V. (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij uit te laten voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van RB Stoffering B.V. voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt RB Stoffering B.V. u op het bij ons bekende e- mailadres afschriften of kopieën van al uw gegevens die Atelier Ralph heeft verwerkt of in opdracht van RB Stoffering B.V. door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan RB Stoffering B.V. in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

4.5.5 Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van RB Stoffering B.V. Als u bezwaar maakt zal RB Stoffering B.V. onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal RB Stoffering B.V. afschriften en/of kopieën van uw gegevens die RB Stoffering B.V. laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

5 Getroffen beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens op een zo veilig mogelijke manier te kunnen verwerken zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel van deze maatregelen worden hieronder beschreven, een deel van de beveiligingsmaatregelen wordt om veiligheidsredenen niet gepubliceerd.

5.1 ICT-middelen en externe opslag
Alle laptops welke in gebruik zijn bij RB Stoffering B.V. zijn versleuteld op het niveau 256 bits AES. De gekozen wachtwoordcombinaties zijn niet herleidbaar en recovery disks voor de encryptie zijn extern opgeslagen. Voor dataoverdracht van gegevens die onder AVG vallen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van versleutelde USB-sticks van het merk Kingston type DataTraveler 3.0.
Alle systemen zijn voorzien van monitorings- en waarschuwingssystemen die het risico op virusinfecties en/of cyberaanvallen aanzienlijk verminderd.

5.2 Website
De website van RB Stoffering B.V. is voorzien van een volledige SSL-encryptie. Al uw gegevens die u via de website aanbiedt worden versleuteld naar de server verzonden. Het SSL-certificaat is uitgegeven door Let’s Encrypt. Meer informatie over dit certificaat kunt u raadplegen wanneer u op het slotje voor de domeinnaam in de adresbalk klikt.

Inloggen op de website kan slechts door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord waarbij er een eis is dat het wachtwoord bestaat uit letters, cijfers en leestekens. Daarnaast maakt de website van RB Stoffering B.V. gebruik van Two Factor Authenticatie (2FA).

De website van RB Stoffering B.V. wordt automatisch geüpdatet naar de laatste versies van het besturingssysteem van deze website. Daarnaast is de website voorzien van een monitoringsysteem en worden IP-adressen die herhaaldelijk verkeerd inloggen automatisch geblokkeerd. RB Stoffering B.V. is in de mogelijkheid om op geografische basis IP-adressen te blokkeren bij onder andere cyberaanvallen.

Het internetverkeer op de website van RB Stoffering B.V. wordt door middel van een softwarematige firewall gecontroleerd. Gegevens over de website en mogelijke beveiligingsincidenten zullen worden gedeeld met Webdexter.

5.3 E-mail
RB Stoffering B.V. maakt gebruik van een SSL beveiligde e-mail omgeving.

5.4 Webserver
De webserver waarop de website van RB Stoffering B.V. is gehost is door middel van een moderne firewall aangesloten op het internet. Er vindt een constante monitoring plaats. De webserver staat in het datacenter van BiT in Ede waarin BiT passende organisatorische- en fysieke maatregelen heeft getroffen (VEB-beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005) om haar servers te beveiligen.

5.5 DNSSEC
DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions. Het DNS-protocol zorgt voor de vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres. DNSSEC voorziet de DNS-records van een digitale handtekening, zodat de aanvrager kan controleren of de record die terugkomt, authentiek is. Het “spoofen” van DNS, of zogeheten cache-poisoning, is hierdoor niet langer meer mogelijk.

5.6 Beveiliging van het bedrijfspand
Er zijn verschillende maatregelen getroffen om het bedrijfspand te beveiligen. Niet alle beveiligingsmaatregelen worden benoemd in dit document, echter de volgende maatregelen zijn zichtbaar:

– Camera bewaking
– Detectiemiddelen
– Alarmsysteem
– Afsluitbare ruimtes

6 Cookies

6.1 Google Analytics
Via de website van RB Stoffering B.V. worden cookies aangemaakt van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Atelier Ralph gebruikt deze dienst om bezoekersstatistieken bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

6.2 Cookies van derde partijen
Cookies van derde partijen, de zogenoemde third party cookies, worden hieronder vermeld indien van toepassing.

6.2.1 Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram)
Op de website van RB Stoffering B.V. is het sinds 20-05-2020 niet meer mogelijk om in te loggen met behulp van een social media accounts. De website van RB Stoffering B.V. maakt gebruik van uw opgeslagen browsergegevens voor social media koppelingen (delen van de pagina, het herkennen van het Facebook account). Indien u dit niet wenst raden wij u aan dit zodanig in te stellen in uw browser.

6.2.2 Functionele cookies
Deze website plaatst functionele cookies voor de werking van de website. Zonder deze cookies is het bezoeken van deze website niet mogelijk, voor functionele cookies zal verder geen toestemming worden gevraagd.

7 Wijzigingen in het privacy beleid
RB Stoffering B.V. en Webdexter behouden zich te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt RB Stoffering B.V. u daarvan per e-mail op de hoogte.

8 Datalek
Sinds 1 januari 2016 bestaat de verplichting om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien nodig wordt het datalek ook aan betrokkenen gemeld. Daarbij is het noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen welke voorkomen uit de AVG. RB Stoffering B.V. heeft vanwege de nieuwe AVG-verplichtingen beleid geschreven omtrent de verwerking, bewerking en opslag van persoonsgegevens en heeft tevens een datalekprotocol opgesteld.

Dit privacy beleid geeft weer hoe RB Stoffering B.V. uw gegevens verwerkt in het kader van de AVG.

9 Contactgegevens
RB Stoffering B.V.
Socratesstraat 262
7323 PP Apeldoorn
info@rbstoffering.nl
+31(0)85 – 0867050

Webdexter